Uusimaa on monien mahdollisuuksien kiertotalousalue, jossa tarvitaan yritysten ja organisaatioiden yhteistyötä

Kiertotalouteen siirtyminen on väistämätöntä, toteavat Uudenmaan kuntien ja yritysten edustajat, joita VTT:n tutkijat haastattelivat kevään ja kesän 2021 aikana. Kiertotalous on toimintamalli, jolla hoidetaan ympäristöhaasteita ja samalla se tarjoaa uusia mahdollisuuksia sekä liiketoiminnalle että kunnille ja niiden asukkaille. Uudenmaan suuret asutus- ja osaamiskeskittymät sekä elinvoimaiset kunnat ja yritykset muodostavat erinomaisen pohjan kiertotalouden edistämiselle, mutta hyötyjen valjastamiseksi kaivataan vahvaa alueen toimijoiden yhteistyötä. VTT:n haastattelututkimukseen osallistui yhteensä 35 Uudenmaan alueen eri sektoreiden sekä toimialojen edustajaa kunnista, yrityksistä, yhdistyksistä ja muista organisaatioista.

Uudet liiketoimintamahdollisuudet motivoivat

Haastatellut kokivat, että kiertotaloudesta on tullut kaikille organisaatioille välttämätön tapa toimia osana ilmastokriisin ratkaisemista. Vaikka huoli luonnonvarojen riittävyydestä on pääajuri kiertotalouden mukaiseen toimintaan siirtymisessä, uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet sekä kasvava kysyntä kiertotalouden ratkaisuille motivoivat merkittävästi yrityksiä ja organisaatioita uusien mallien kehittämisessä ja käyttöön ottamisessa. Useat organisaatiot pohtivat parhaillaan ratkaisuja hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja soveltavat uusia, kiertotalouden mukaisia suunnittelutapoja, esimerkiksi paikallisuuden korostamista toiminnassaan. Myös digitalisaatio toimii kiertotalouden edistäjänä.

Uudenmaan vahva osaamispohja ja volyymi vauhdittavat kiertotaloutta

Uusimaa on merkittävä talousalue Suomessa, ja alueen volyymi sekä väestön ja yritysten määrässä että esimerkiksi materiaalivirroissa mitattuna on suuri. Tämä luo Uudenmaan alueelle otolliset olosuhteet kiertotalouden edistämiselle sekä toimijoiden keskinäisten synergioiden löytämiselle. Liikenneyhteydet ovat alueella toimivia ja suuret volyymit tuovat logistiikkaan tehokkuutta. Monipuolinen erilaisten toimijoiden ja osaamisten skaala luo valmiudet kansainvälisen kilpailuedun saavuttamiselle. Vahvaa osaamista kiertotalouden edistämisen tueksi löytyy muun muassa Uudellamaalla sijaitsevista tutkimus- ja koulutusorganisaatioista sekä eri toimialojen yrityksistä, joissa kehitetään kiertotalousratkaisuihin maailmanluokan huipputeknologiaa.

Yhteistyöllä luodaan uutta

Konkreettisille toimille kiertotalouteen keskittyvän yhteistyön rakentamiseksi on suuri tarve. Rohkeilla päätöksillä, kokeiluilla ja piloteilla sekä sektoreiden välisellä verkostoitumisella voidaan luoda uutta tietoa sekä toimintamalleja, joissa hyödynnetään Uudenmaan potentiaalia kiertotalouskeskittymänä. Systemaattisen, koordinoidun ja avoimen keskustelun ylläpitäminen kuntien, viranomaisten, yritysten, tutkimuksen sekä alueen asukkaiden välillä on tärkeää merkityksellisten ratkaisuiden kehittämiseksi sekä kiertotalouden edistymisen hidasteiden poistamiseksi. Haastatteluissa nousi esiin jo useita esimerkkejä yhteistyöstä ja kehittämishankkeista, mutta erityisesti parempaa kiertotalouden kehittämisen koordinointia kaivataan. Haastattelut antoivat monipuolisen kuvan Uudenmaan eri toimijoiden nykytilanteesta ja odotuksista kiertotalouden suhteen. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä Uudenmaan toimijat yhdistävän Laakson kehittämistä.

Kirjoittajat:

Päivi Petänen, tutkija, kestävä liiketoiminta, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Jouko Heikkilä, tutkija, kestävä liiketoiminta, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Teuvo Uusitalo, erikoistutkija, teollisuuden kiertotalous, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Jyri Hanski, tutkija, teollisuuden kiertotalous, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Edellinen artikkeli
Miten Uudenmaan kiertotalouslaaksoa rakennetaan?
Seuraava artikkeli
Uusimaalaisia toimijoita mukana monenlaisissa kiertotaloushankkeissa
Valikko