Rakentaminen

Koska rakentaminen on merkittävä teema, sen edistämiseksi toteutetaan useampia toimenpiteitä: 18.tammikuuta 2024 työpajassa käsiteltiin tilojen tehokkaampaa käyttöä ja käyttötarkoitusmuutoksia sekä rakennusosien uudelleenkäyttöä. Näiden lisäksi on käynnistetty Uudenmaan massakoordinaattoreiden yhteistyö.

Seuraavat tilaisuudet järjestetään 17.5.: Tyhjät tilat kunnissa ja maamassojen koordinointi.

Tilojen tehokkaampi käyttö

Tilojen hyötykäytön keskiössä on tarve hyödyntää tyhjiä tiloja entistä tehokkaammin ja kestävämmin. Yksi keino toteuttaa tätä on käyttötarkoitusmuutokset. Yhteistyö kuntien, kaavoittajien, kiinteistöjen omistajien ja muiden alueen toimijoiden välillä on avain alueiden kehittämiselle ja uusien lähestymistapojen tarpeelle.

Työpajassa kehitettyjä aluekehityksen malleja ovat paikallisfoorumimalli sekä kiinteistökehityksen allianssimalli. Paikallisfoorumimallissa alueen asukkailla on mahdollisuus osallistua kehitystyöhön ja vaikuttaa alueella tehtäviin ratkaisuihin. Kiinteistökehityksen allianssimalli puolestaan on alueellista kehittämistä, jota tehdään kiinteistön näkökulmasta.

Yksi työpajassa tunnistettu tarve on luoda uudenlaisia kannustimia kestävän rakennuskulttuurin edistämiseksi. Tähän sisältyvät esimerkiksi rakentamisen sertifikaattien uudistaminen, kestävän rakentamisen palkinnon kehittäminen sekä palvelukonseptien ja tietopankin luominen käyttötarkoitusmuunnosten toteuttamiseksi.

Moniorganisaatioista yhteistyötä tarvitaan näiden kaikkien aloitteiden toteuttamiseksi. Uudenmaan kiertotalouslaakso onkin avannut keskusteluja yhteistyön kehittämiseksi useiden toimijoiden suuntaan.

Materiaalien uudelleenkäyttö

Rakennusosien uudelleenkäytön yhteydessä businesspotentiaalisimmat osat ovat helposti purettavissa ehjänä, niillä on rahallista arvoa, ne ovat kestäviä ja helposti kunnostettavia, muokattavia tai kestäviä. Tällaisia ovat esimerkiksi tiili, sisätiloissa käytössä olevat betonirakenteet, julkisivut sekä ovet. Työpajassa työskenneltiin ikkunoiden, puu- ja teräsrakenteisten palkkien ja pilarien sekä sisärakenteiden, kuten seinien, välikattojen ja runkojen parissa.

Uudelleenkäyttökokeiluja tarvitaan edelleen runsaasti, jotta saadaan riittävää dataa siitä, miten rakennusmateriaalit käyttäytyvät uudelleenkäytettäessä. Uudelleenkäytettävien rakennustuotteiden tapauksessa voikin sanoa, että toistaiseksi jokainen uudelleenkäyttö on vielä kokeilu. Uudelleenkäytön tehostamiseksi tarvitaan paitsi dataa, myös rohkeita toimijoita toteuttamaan kokeiluja. Käytettävistä rakennusosista päättää viimekädessä aina rakennusprojektiin ryhtyvä toimija.

Maamassakoordinaation yhteistyö

Uudenmaan massakoordinaatio saa uutta pontta alleen, kun lähdetään rakentamaan seudullista yhteistyötä maamassojen koordinoimiseen ja selvittämään suunnitelmia väliaikaisvarastoinnille ja uudelleenkäytön markkinapaikoille. Kunnille maamassojen uudelleenhyödyntäminen tuottaa säästöjä sekä hillitsee hiilidioksidipäästöjä. Yhteisiä käytäntöjä laaditaan parhaillaan. Uudenmaan kiertotalouslaakson kanssa yhteistyötä maamaassakoordinaation parissa tekee Helsingin kaupunki.

Hankkeessa on tuotettu VTT:n toteuttama Materiaalivirtakartoitus, sekä sen menetelmät ja tulokset. Materiaalivirroista on saatavilla myös kuntakohtaista dataa. Lisäksi on julkaistu tiivistelmä parhaillaan käynnissä olevista rakentamisen kiertotaloushankkeista.

Julkaisut

Valikko